สศก.จัดสัมมนาบูรณาการหน่วยงานด้านภูมิสารสนเทศ

สศก.จัดสัมมนาบูรณาการหน่วยงานด้านภูมิสารสนเทศ วันที่ 10 กันยายน 2561 นายเปรมชัย เกตุสำเภา ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับการพัฒนาการเกษตร” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ วันที่ 10 - 12 กันยายน 2561 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา 11 หน่วยงาน จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจในวิธีการจัดการข้อมูล การประยุกต์ใช้และการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ในภารกิจของหน่วยงานต่างๆ และสร้างเครือข่ายในการทำงานระหว่างหน่วยงานด้านภูมิสารสนเทศทั้งภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยในการสัมมนา ได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาบรรยายพิเศษ 2 เรื่องสำคัญ คือ เรื่องแรก “เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการบริหารจัดการด้านการเกษตรในปัจจุบันและในอนาคต” โดย ดร.ปกรณ์ เพ็ชรประยูร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และเรื่องที่ 2 การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Agri-Map เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจด้านการเกษตรเชิงรุก” โดย ดร.นพดล คีรีเพ็ชร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec) โดยภายหลังจากการสัมมนาจะทำให้หน่วยงานด้านภูมิสารสนเทศสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และการจัดทำข้อมูลได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1867046760051083