สศท.5 จัดประชุมคณะทำงานข้อมูลเอกภาพฯ จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันนี้ (11 ก.ย.61) นางสาวนงนุช ดีแท้ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 ได้เป็นประธานในการจัดการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา) ณ ห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลปริมาณการผลิตข้าวนาปรัง , มันสำปะหลัง ปี 2561 และข้อมูลปริมาณการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 1 ปีเพาะปลูก 2560/61 ร่วมกับตัวแทนหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งหลังจากที่ได้ข้อมูลระดับจังหวัดที่เป็นเอกภาพแล้ว จะนำข้อมูลดังกล่าวเข้าประชุมในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 24 กันยายน 2561 ณ โรงแรม โครานารี่ คอร์ทยาร์ด บูทีค โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ต่อไป