รมว.เกษตรฯ เปิดงานใหญ่ ปลุกพลังขับเคลื่อน ศกอ. ทั่วประเทศ ก้าวทันยุคเกษตร 4.0

ข่าวที่ 98/2561 วันที่ 13 กันยายน 2561
รมว.เกษตรฯ เปิดงานใหญ่ ปลุกพลังขับเคลื่อน ศกอ. ทั่วประเทศ ก้าวทันยุคเกษตร 4.0
 
          รัฐมนตรี เกษตรฯ เปิดงานสัมมนาใหญ่ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเกษตรอาสา สู่การปฏิรูปเกษตรไทย ยุค 4.0” ผลักดันการดำเนินงาน ศกอ. ทั่วประเทศกว่า 800 ราย ยกเป็นเครือข่ายสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ ในฐานะสื่อกลางระหว่างราชการกับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Farmer อย่างแท้จริง และร่วมกันเดินหน้าภาคเกษตรไทยในยุค 4.0 ไปพร้อมกัน
          นายกฤษฎา  บุญราช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนา “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเกษตรอาสา สู่การปฏิรูปเกษตรไทย ยุค 4.0” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินนโยบายและมาตรการต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลัก มุ่งเน้นให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำงานแบบบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม สามารถยกระดับรายได้และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกรไทย โดยมีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านนโยบายและข้อมูลทางการเกษตร มีการดำเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อขับเคลื่อนให้ภาคเกษตรเจริญเติบโตได้ต่อเนื่องอย่างมีเสถียรภาพ
          ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินนโยบายสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรของประเทศอย่างจริงจังในทุกด้าน ทั้งด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการผลิต ด้านเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ด้านการตลาด สำหรับด้านเกษตรกรซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของการพัฒนานั้น ได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) รวมทั้งประเทศ 882 ศูนย์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งข้อมูลเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและกำหนดแนวทางที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง โดยในส่วนของ สศก. ได้มีเศรษฐกิจการเกษตรอาสา หรือ ศกอ. ร่วมปฏิบัติงานกับ ศพก. ด้วยเช่นกัน ดังนั้น  ศกอ. นับเป็นกำลังสำคัญของ สศก. และกระทรวงเกษตรฯ เป็นเกษตรกรผู้ปฏิบัติจริงที่ประสบผลสำเร็จในอาชีพของตน หลายท่านเป็นวิทยากร เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ไปสู่เกษตรกรในท้องถิ่น ที่สำคัญคือ เป็นผู้ที่มีความรักในอาชีพเกษตรกร ต้องการให้ภาคเกษตรมีความยั่งยืน จึงอาสาเข้ามาเป็น ศกอ. ด้วยความเสียสละ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเกษตรกรและยุวเกษตรกร
          ด้านนายวิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข  เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวเสริมว่า ปัจจุบัน มี ศกอ. จำนวน 914 ราย ในทุกอำเภอทั่วประเทศ โดย สศก. ได้พัฒนาศักยภาพ  ศกอ. อย่างต่อเนื่อง ให้เป็นผู้ที่ความรู้ด้านเศรษฐกิจการเกษตรอย่างรอบด้าน  ในการร่วมประจำศูนย์ ศพก. ทั้ง 882 ศูนย์ โดยเฉพาะการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สำคัญในด้านเศรษฐกิจการเกษตร ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร  สู่การเป็น Smart Farmer ในยุคเกษตร 4.0  อีกทั้งยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศกอ. อย่างต่อเนื่อง เพื่อคัดเลือก ศกอ. ดีเด่นระดับต่างๆ เป็นประจำทุกปี โดย ศกอ. มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรสู่เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ ศกอ. ยังเป็นผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูลสถานการณ์สินค้าเกษตร ให้กับทาง สศก. และในทางกลับกัน ยังเป็นผู้เผยแพร่นโยบาย มาตรการของรัฐบาล สู่เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ในอนาคตต่อไป
          การจัดสัมมนาครั้งนี้ จึงนับเป็นการรวมพลครั้งสำคัญของ ศกอ. ทั่วประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ด้านนโยบายการบริหารจัดการด้านการผลิต และการตลาดสินค้าเกษตรแบบครบวงจร และนโยบายต่างๆ ของกระทรวงเกษตรฯ และยังเป็นโอกาสสำคัญ ที่ ศกอ. ในแต่ละพื้นที่จะได้มาพบปะและสร้างเครือข่ายร่วมกันในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นสื่อกลางข้อมูลข่าวสารของราชการไปยังเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพื้นที่ต่อไป
***********************************
ข่าว  :  ส่วนประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูล : กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร และ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร