สศท.1 ติดตามโครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองหลังนาปีที่ 1

     สศท. 1 ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองหลังนาปีที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน 2561 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนวิจัยและประเมินผล ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองหลังนา(ปีที่ 1) ภายใต้งบกองทุนพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง ในพื้นที่อำเภอดอยหลวง และอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

         ผลการติดตามเบื้องต้นพบว่า กิจกรรมการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์เกษตรกรได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง พันธุ์เชียงใหม่ 60 ปุ๋ยอินทรีย์ อาหารพืชทางใบ ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง และสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการดูแลรักษาแปลงถั่วเหลืองเมล็ดพันธุ์ และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เกษตรกรได้นำปัจจัยการผลิตและความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการผลิตถั่วเหลืองเมล็ดพันธุ์ ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระยะออกดอก

แหล่งข้อมูล

http://www3.oae.go.th/zone1/index.php/467-2018-09-14-07