สศท.1 ร่วมประชุมทิศทางการพัฒนาภาคเกษตร จ.เชียงใหม่

        วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 เข้าร่วมการประชุมเรื่อง ”ทิศทางการพัฒนาภาคเกษตรจังหวัดเชียงใหม่” ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 - 2564) พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยจะเป็นการกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาภาคเหนือและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีวันที่ 8 ตุลาคม 2561 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 เข้าร่วมการประชุมเรื่อง ”ทิศทางการพัฒนาภาคเกษตรจังหวัดเชียงใหม่” ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 - 2564) พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยจะเป็นการกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาภาคเหนือและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=1914993455260883