สศท.5 ร่วมปลูกปอเทือง เฉลิมพระเกียรติ ร.9 เนื่องในวันดินโลก

วันที่ 11 ต.ค.61 นายทองใบ ศิรินัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สศท.5 ร่วมกิจกรรมปลูกปอเทือง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันดินโลก (5 ธ.ค. 61) โดยกำหนดให้มีการปลูกปอเทืองในระหว่างวันที่ 1 -10 ตุลาคม 2561 เพื่อให้ต้นปอเทืองออกดอกเหลืองสะพรั่ง พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันดินโลก และเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานแนวพระราชดำริ ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ ช่วยให้การทำการเกษตรประสบความสำเร็จ ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของดิน ซึ่งการปลูกปอเทืองตามกิกจกรรมในครั้งนี้ นอกจากเป็นการช่วยปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามแล้ว ยังเป็นการปรับปรุงดินเนื่องจากปอเทืองเป็นพืชตระกูลถั่ว ที่ช่วยเพิ่มธาตุอาหารที่จำเป็นกับพืชทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์อีกด้วย