สศท.8 ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายชาญชัย ศศิธร เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 และเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยรับฟังสรุปการบรรยายภาพรวมการดำเนินโครงการฯ ภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2560 -2564 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ องคมนตรีให้แนวทางในการดำเนินงาน โดยเน้นการพัฒนาให้เกิดความมั่นคงทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามความมุ่งหมายและพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมทั้ง ให้มีการทบทวนหลังมีการดำเนินงานตามแผนงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่วางไว้ในแต่ละด้าน และพัฒนาต่อไปจนกว่าจะถึงเป้าหมายโดยพิจารณาตามบริบท และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการศึกษาทดลองการปลูกป่าจากเพื่อฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปากพนัง ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง ตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมของสถานีควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการติดตามประเมินผลการพัฒนาการดำเนินโครงการฯ ภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2560 -2564 ตามตัวชี้วัดด้านดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ในพื้นที่โครงการลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม ครัวเรือนของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำผลการศึกษาเป็นฐานของการวัดผลการพัฒนาตามเป้าหมายของแผนฯ ที่วางไว้

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/posts/1904058483016577?__tn__=-R