ผอ.สศท.12 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5/2561 โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม นางพรทิพา แก้วชนะ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อขับเคลื่อนและติดตามนโยบายสำคัญ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15 โครงการ และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาฤดูการผลิตปี 2561/62