ประชุมขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนแผนงานและงบประมาณ และศูนย์ประเมินผล ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134-135 โดยมี รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุรจิตต์ อินทรชิต) เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/bapp.oae/photos/?tab=album&album_id=911804505672129