สศท.1 ร่วมประชุมคณะทำงานพัมนาการเกษตรอินทรีย์ จ.ลำปาง ครั้งที่ 1

          วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 มอบหมายให้ นางสาววิภาวัลย์ ศรีจำนงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และ นายสุรชัย ช่ำชอง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายประจวบ กันธิยะ เป็นประธาน เรื่องพิจารณา 1.ทบทวนวิสัยทัศน์ และคำนิยามวิสัยทัศน์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์จังหวัดลำปาง พ.ศ.2561-2564 2.พื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเกษตรอินทรีย์จังหวัดลำปาง 3.การจัดแผนปฏิบัติงานขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์ ปี 2562 จังหวัดลำปาง 4.การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์จังหวัดลำปาง

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=1956360774457484