สศท.1 ประชุมคณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ จ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1

         วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 มอบหมายให้ นางศิริพร มณีวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน เรื่องเพื่อพิจารณาดังนี้ 1.ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์(เพิ่มเติม) จากการประชุมครั้งที่ 1/2560 เพิ่มอีก 19 หน่วยงาน เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการอย่างเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้น 2.การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2561-2564 ได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่นเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ระยะ 4ปี (ภายในปี 2564) ไว้จำนวน 1,000 ไร่

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=1956500281110200