ส่องไทม์ไลน์ดัชนีราคาสินค้าเกษตรรอบ 9 ปี พร้อมเปิดตัวเลขมูลค่าผลผลิตหลังไทยผ่านพ้นเอลนีโญ

ข่าวที่ 121/2561 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ส่องไทม์ไลน์ดัชนีราคาสินค้าเกษตรรอบ 9 ปี  พร้อมเปิดตัวเลขมูลค่าผลผลิตหลังไทยผ่านพ้นเอลนีโญ
         นางสาวจริยา  สุทธิไชยา  เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรในช่วงไตรมาสที่ 3 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) ซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตร ปี 2548  ซึ่งมีค่าเท่ากับ 100  และจากการวิเคราะห์ในช่วง 9 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2552 - 2561 พบว่า ปี 2552 เป็นปีที่ดัชนีราคาสินค้าเกษตรต่ำสุด ในรอบ 9 ปี คือ อยู่ที่ระดับ 119.77  โดยปี 2557 อยู่ที่ระดับ 142.21  และปี 2561 อยู่ที่ระดับ 126.60                                   
        ด้านมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของประเทศมีแนวโน้มลดลง  โดยปี 2556 มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรอยู่ที่ 1.42 ล้านล้านบาท ซึ่งลดลงในอัตราร้อยละ 2.23 เหลือ 1.14 ล้านล้านบาท ในปี 2560  อันเป็นผลกระทบจากเกิดปรากฎการณ์เอลนิโญในประเทศไทยที่รุนแรงมากในช่วงปลายปี 2557 จนถึงต้นปี 2559  ทำให้ผลผลิตพืชสำคัญ คือ ข้าวนาปรังลดลงอย่างมาก รวมทั้งพืชไร่ ซึ่งภาครัฐได้มีมาตรการช่วยเหลือชดเชยความเสียหายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยแล้งดังกล่าวและเป็นกรณีพิเศษด้วยแล้ว รวมทั้งปรับระบบการบริหารจัดการน้ำและการผลิตการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เช่นปลูกพืชใช้น้ำน้อย ปรับเปลี่ยนการผลิตตาม Agri-Map
         สำหรับปี 2561 สศก. คาดว่ามูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งเป็นผลมาจากผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญเพิ่มขึ้น อาทิ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน สับปะรด ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไม้ผล (ลำไย ทุเรียน และมังคุด) จากปัจจัยบวกมาจากสภาพอากาศและปริมาณน้ำที่เอื้ออำนวย ประกอบกับสินค้าสำคัญ เช่น ข้าว   มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลไม้ ตลาดยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง
 
 
***********************************
ข่าว  : ส่วนประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูล : ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร