สศท.3 ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดงานวันดินโลก ปี 2562วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดงานวันดินโลก ปี 2562 ณ บริเวณหน้าห้องประชุมทองใหญ่         ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เวลา 09.00 น. โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร)    กล่าวเปิดงานมอบเมล็ดพันธุ์ปอเทือง แก่หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง        วันดินโลก และ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เพื่อแสดงหลักการ     แนวพระราชดำริด้านดินที่ช่วยแก้ไขปัญหาดินของแต่ละพื้นที่ ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน      นำไปสู่ความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารและการขจัดความอดอยากหิวโหย (zero hunger)