สศก. ร่วมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563

      วันที่ 10 มกราคม 2563 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงโปรดให้ นายบุญเชิด กันภัย เป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในพิธี ในการนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นำโดย นายสมมาตร ยิ่งยวด ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว โดย สศก.ร่วมจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจการเกษตรสืบสาน ปณิธานเพื่อการเกษตรไทย” นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, แอปพลิเคชันฟาร์ม D, โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map), แนะนำเว็บไซต์ สศก. และโครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ (Big Data กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ทั้งนี้ งานวันเกษตรแห่งชาติปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งเพี่อน้อมนำให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรกร การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาคน พัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนาประเทศ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร นักเรียน นิสิต นักศึกษาแ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2673537286068689