สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดลำปาง

        วันที่ 14 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ได้มอบหมายให้นายพินิจ มะกรูดอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดลำปาง พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง โดยมีนางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นประธาน สรุปสถานการณ์ไฟป่า และหมอกควันจังลำปาง ห้ามเผาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2563 รวม 61 วัน สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดลำปาง ค่าPM 2.5 เกินค่ามาตรฐานสูงสุดอยู่ที่ 85 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน และได้ดำเนินการแจ้งให้ทุกอำเภอ เตรียมความพร้อมในการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่อาจประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร การพยากรณ์อากาศ สภาพภมิอากาศ ประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ะพื้นที่เสี่ยง โดยให้ประชาชนเตรียมป้องกัน พื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีพืชผลที่มีมูลค่าและความสำคัญทางเศรษฐกิจ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร หลังจากที่ทำการเพาะปลูกให้เป็นปัจจุบันเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือต่อไป ให้คำแนะนำทางด้านวิชาการ ผ่านเกษตรตำบล กำนัน และผู้ใหญ่บ้านเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งและเน้นให้เกษตรกรจำกัดพื้นที่การปลูกพืชฤดูแล้ง หรือพืชที่ใช้น้ำน้อยและการป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่เหมาะสม

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2705264296233791