ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะองค์กรและศักยภาพบุคลากร ครั้งที่ 1/2563

      วันที่ 15 มกราคม 2563 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะองค์กรและศักยภาพบุคลากร ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะองค์กรและศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 และโครงการประกวดผลงานการจัดการความรู้ (KM) ดีเด่นของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/oae.2562/photos/?tab=album&album_id=541956573197474&ref=page_internal