ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารสำนักงานอัจฉริยะของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ดาวน์โหลดเอกสาร