สศก. แถลงข่าวประจำสัปดาห์ กษ.

      วันที่ 29 เมษายน 2563 นายวินิต อธิสุข ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร และนางอังคณา พุทธศรี ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเด็น พัฒนาระบบสารสนเทศการเกษตรเชิงพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการความ มั่นคงด้านอาหาร ซึ่งนำเทคโนโลยี ดิจิทัล ของ Big Data มาใช้ในการพัฒนาระบบการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรราย เดือนระดับจังหวัด (Provincial Crop Calendar) โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าว ณ ห้อง 112 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2914375565318192