สศท.10 จัดประชุมหารือโครงการ Zoning จ.ราชบุรี

วันที่ 3 กันยายน 2563 นางจินตนา ปัญจะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี เป็นประธาน การประชุมหารือ โครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ณ ห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี เพื่อนำเสนอผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจสินค้าเกษตรของจังหวัดราชบุรี  5 ชนิดสินค้า ได้แก่ ข้าว (ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง) มันสำปะหลัง สับปะรด มะพร้าว และปาล์มน้ำมัน และสินค้าทางเลือก 2 ชนิดสินค้า ได้แก่ มะพร้าวน้ำหอม และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการจัดทำแนวทางและมาตรการการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชที่ไม่เหมาะสม เป็นกิจกรรมการเกษตรที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า โดยในการประชุมหารือครั้งนี้ได้มีตัวแทนจากหน่วยงานราชการทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตัวแทนจากภาคเอกชน และตัวแทนเกษตรกร ในการระดมความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของศักยภาพของพื้นที่