การประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2563 และการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ปี 2564

     เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2563 และการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ปี 2564 ณ ห้องประชุมพึ่งบุญฯ ชั้น 8 อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
     ในการนี้ นางเพ็ญแข ศุภณฐาพร ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลพัฒนาการเกษตร เป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 - 12 กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และศูนย์ประเมินผล เข้าร่วมประชุมรวมประมาณ 60 ท่าน
     ทั้งนี้ ศูนย์ประเมินผล ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ร่วมกับ สศท. 1 - 12 กนผ. และ สวศ. ได้ดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2563 และมีการรายงานผลการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง
     จนใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณแล้ว จึงได้ทำการจัดประชุมดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานได้รายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2563 ที่ผ่านมา รวมทั้งสร้างความเข้าใจและร่วมกันพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงาน ในปี 2564
Cr.สผพ.
#CppeSocial #ศูนย์ประเมินผล #เกษตรกรรมยั่งยืน