การประชุมคณะทำงานลดใช้พลังงานการติดตามและรายงานสถานภาพของการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรครั้งที่ 1/2563

      วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานลดใช้พลังงานการติดตามและรายงานสถานภาพของการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรครั้งที่ 1/2563 เพื่อทราบปริมาณการใช้พลังงาน และพิจารณาปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำปะปา ในภาพรวมของสศก. และรายหน่วยงาน สำนัก กอง ศูนย์ และ สศท.1-12 เป็นรายเดือน และรายปี และพิจารณาร่าง แผนปฎิบัติการลดการใช้พลังงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม 

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set?vanity=oae.2562&set=a.721669601892836