สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ยินดีต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาสัญจร

        วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  นางสุจารีย์ พิชา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (สศท.1) และเจ้าหน้าที่ ยินดีต้อนรับ นางสาวเพียงเพ็ญ บุญชูดวง ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน นางสาวจิราวรรณ สมัคร นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ และคณะกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งได้จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาสัญจร เพื่อสร้างทักษะ ความเข้าใจ และแนะนำ เรื่อง ระเบียบการปฏิบัติราชการ จุดอ่อน ความเสี่ยงด้านการเงิน บัญชี พัสดุ สร้างทัศนคติ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรส่วนกลางและภูมิภาค โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา อุปสรรค การตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุมจงสกุล ชั้น 2 อาคารสำนักงาน มีเจ้าหน้าที่ สศท.1 ให้ความสนใจร่วมรับฟัง 32 คน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=zone1chm&set=a.3509742719119274