ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ครั้งที่ 1/2564

          วันที่ 12 มกราคม 2564 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินผล และนายชายศักดิ์ วุฒิศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและทรัพยากรทางการเกษตร ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้เข้าร่วมประชุมในคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 115 โดยมี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม มีผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนจากกระทรวงต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาแนวทางการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยคัดเลือกเกษตรกรเป็นกลุ่มย่อย และเป็นเกษตรกรที่มีพื้นที่ทำกินอยู่ในบริเวณเดียวกันเพื่อพัฒนาให้เป็นต้นแบบ โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมกันวางแผนการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้ผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมในการยกระดับความเป็นอยู่และรายได้ให้แก่เกษตรกร นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการติดตามปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา และร่วมหารือในประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง #สปป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/posts/3619521228136952