จ้างปรับปรุงห้องประชุมอุไรกุล อาคารสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรพร้อมระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด เอกสารประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมอุไรกุล
ดาวน์โหลด ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องประชุมอุไรกุล