สลก. จัดกิจกรรม สศก. เข้มแข็งในความดี มีจิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

            วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ในกิจกรรมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเข้มแข็งในความดี มีจิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ในยุค New Normal โดยนำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารวิสัยทัศน์ และอาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

หลังจากนั้นในช่วงบ่าย ได้เดินทางไปมอบหน้ากากอนามัยและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้แก่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่)

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set?vanity=OAEpublic&set=a.3725958177493256