สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1,2 และ 12 ร่วมจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 1/ 2562

       วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (สศท.1) นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (สศท.2) และนางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 จังหวัดนครสวรรค์ (สศท.12) ในฐานะฝ่ายเลขานุการพร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร สศท.1, 2 และ 12 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 1/ 2562 โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวีระชาติ เขื่อนรัตน์ เป็นประธาน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง และนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ เป็นรองประธาน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ ปี 2562 และพิจารณาแผนงานโครงการ ปี 2564-65 ให้เป็นไปตามการจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อันนำไปสู่กระบวนการเสนองบประมาณ (พ.ศ. 2564-2565)โดยคัดสรรโครงการที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับการพัฒนาในพื้นที่ภาคเหนือครอบคลุมทั้ง 17 จังหวัด

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2406978812729009