ผอ.สศท.2 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการแผนงานฯ ระดับภาค กษ.

วันที่ 20 กันยายน 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) ร่วมนำเสนอแผนพัฒนาการเกษตรภาคเหนือ แผนงานโครงการงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด กษ. ปี 2564 - 2565 ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 134 -135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การประชุมครั้งนี้มี นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นเลขานุการ พร้อมด้วยประธานและเลขานุการคณะทำงานแผนบูรณาการฯ ระดับภาคทั้ง 6 คณะ เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอแผนของแต่ละภาคด้วย