สศท.2 ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา กษ.

วันที่ 23 กันยายน 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) ลงพื้นที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สศท.2 และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมมอบปัจจัยการผลิตและปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ ภายใต้ “โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกร ผู้ประสบภัย” ณ วัดแม่ระหัน ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 200,000 ตัว โดยมี ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว