สศก. ร่วมแสดงความยินดี มกอช. ครบ 17 ปี แห่งการสถาปนา

      วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม เป็นผู้แทนสำนักงานงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมสมทบทุนเพื่อกิจกรรมการกุศลและกองทุนสวัสดิการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา มกอช. ครบ 17 ปี แห่งการสถาปนา

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/