สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ร่วมประชุมวิเคราะห์ข้อมูลด้านพืช ครั้งที่ 2/2562 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

        วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ได้มอบหมายให้ นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านพืช ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยพืชที่นำเข้าประชุมและวิเคราะห์ ได้แก่ ข้าวนาปรัง ปีเพาะปลูก 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 ปีเพาะปลูก 2561/62 มันสำปะหลังโรงงาน ปี 2562 ถั่วเหลือง รุ่น 1, 2 ปีเพาะปลูก 2561/62 ลำไย ลิ้นจี่ เงาะ ปี 2562 วัตถุประสงค์ในการประชุมฯ ครั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลถูกต้อง แม่นยำ และเป็นเอกภาพร่วมกันก่อนที่จะนำไปใช้ต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2494909167269306