สศก. ร่วมพิธีเปิดงาน “ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์”

      วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นางสาวภัสชา ผ่องใส ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้แทน สศก. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์” ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งงานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 -13 ตุลาคม 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระอัจฉริยภาพ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2470384629717290