สศท.2 ร่วมประชุม CoO จังหวัดตาก ครั้งที่ 7/2562

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) จังหวัดตาก ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมี นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ เกษตรจังหวัดตาก เป็นประธานฯ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคต่างๆ รวมทั้งการพิจารณารับรองคุณภาพสินค้าเกษตรภายใต้แบรนด์ “ตากการันตี” ในการนี้ ผู้แทน สศท.2 ได้ชี้แจงแนวทางการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด และนำเสนอรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส 3/2562 และแนวโน้มปี 2562 ของจังหวัดตาก เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป