ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 18/2562

      วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 นายเปรมชัย เกตุสำเภา ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร เป็นประธานการประชุม ร่วมกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมเพื่อเพื่อพิจารณาผลการสำรวจกระบือ ปี 2560-2561 และคำนิยามข้อมูลสถิติการเกษตร ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เวลา 09.30 - 16.00 น.

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/technooae/