ผอ.สศท.2 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและตรวจเยี่ยมศกอ.

วันที่ 6 มีนาคม 2563 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนสารสนเทศการเกษตร เดินทางไปปฏิบัติราชการ ตรวจเยี่ยมเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) นายเฉลา บดีรัฐ ในพื้นที่บ้านคลองลึก ม. 10 ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร รวมทั้งรับฟังข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรในพื้นที่ อาทิ เช่น ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาโรค/แมลงระบาดในพื้นที่ ฯลฯ จากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนหนองกุลา อยู่เลขที่ 163 หมู่ที่ 14 บ้านหนองปลวก ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก พบปะพูดคุยกับ นายทองปาน เผ่าโสภา ซึ่งเป็นบุคคลตัวอย่างที่ใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นด้านฟาร์มเกษตรกรตัวอย่างตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งได้รับฟังแนวคิดที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการขุดบ่อบาดาลเก็บน้ำไว้ใต้ดินไว้ใช้ในฤดูแล้ง หรือที่เรียกว่า ธนาคารน้ำใต้ดิน "แก้มลิงที่มองไม่เห็น" ซึ่งเป็นขบวนการนำน้ำฝนและน้ำหลากหน้าผิวดินลงไปเก็บไว้ใต้ดิน แล้วน้ำมาใช้ในฤดูแล้งในกรณีที่ขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตร