สศท.2 เข้าร่วมประชุมเกษตรอินทรีย์ จ.สุโขทัย ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2(สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน ในครั้งนี้ได้รับทราบผลการดำเนินงาน ปี 2563 และแผนการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัย (Sukhothai Organic Standard)ให้แก่เกษตรกรในทุกอำเภอ และตั้งแต่ปี 2562 - ปัจจุบัน ได้มีเกษตรกรสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่ิอยื่นขอตรวจรับรองมาตรฐานแล้วจำนวน 642 ราย พื้นที่ 5,022 ไร่ ซึ่งคณะทำงานได้มีแผนการลงพื้นที่ตรวจแปลงเพื่อนำข้อมูลมาเสนอคณะทำงานฯ พิจารณาให้การรับรองอย่างต่อเนื่อง