สศท.2 ร่วมประชุมทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จ.อุตรดิตถ์

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้ นางสุธาทิพย์ ศรีสรรพกิจ รักษาการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ.2561 - 2565) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน ซึ่่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาการจัดข้อมูลทั่วไป การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน และมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จะได้มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาฯ อีกครั้งในโอกาสต่อไป