สศท.2 ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จ.พิษณุโลก

วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้ นางสุธาทิพย์ ศรีสรรพกิจ รักษาการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมกาสะลอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2562 รวมทั้ง การวางแผนบูรณาการขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัด กษ. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามนโยบาย คทช. ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายใน ปีงบประมาณ 2563 ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป