สศก.6 ร่วมขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่เมืองชล รุกสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรในพื้นที่

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด รุกแผนปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่ หวังช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง โดยคำนึงถึงความสอดคล้องของข้อมูลในระดับพื้นที่ที่เป็น