ต้อนรับฤดูกาลผลิต '61 สศก. ร่วม Kick Off Field Day ณ ศพก. ต.ท่าโรงช้าง โชว์ 6 สถานีบริการเกษตรกร

ข่าวที่ 63/2561  วันที่ 8 มิถุนายน  2561
 
ต้อนรับฤดูกาลผลิต '61 สศก. ร่วม Kick Off  Field Day ณ ศพก. ต.ท่าโรงช้าง โชว์ 6 สถานีบริการเกษตรกร
 
     สศก.ร่วมคิกออฟ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 61ณ ศพก. ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานีเปิด 6 สถานีเรียนรู้ ถ่ายทอดแบบเห็นของจริง  มุ่งหวัง ศพก. เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีสู่มือเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณผลผลิต และพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ต้อนรับเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
     วันนี้ (8 มิถุนายน 2561) นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลท่าโรงช้างอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตโดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเกษตรกร จึงได้จัดให้มีการดำเนินงานกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อันเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกรก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนเกษตรกรใน 4 กิจกรรม ได้แก่องค์ความรู้เพื่อวางแผนการผลิต การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การบริหารจัดการความเสี่ยง และการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร  
     สำหรับอำเภอพุนพิน มีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด  464,699ไร่ แบ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา  293,799 ไร่ ปาล์มน้ำมัน  158,310 ไร่ ส่วนที่เหลือ 12,590 ไร่ เป็นพืชไร่ พืชผัก ไม้ผล และไม้ยืนต้น ปัจจุบันมีการขับเคลื่อนและขยายฐานการดำเนินงาน ศพก. ออกไป ด้วยการจัดตั้ง ศพก. เครือข่าย ครบทุกตำบลรวม 16 แห่ง โดยแบ่งเป็นศูนย์เรียนรู้และให้บริการแก่เกษตรกรด้านปาล์มน้ำมัน 13 แห่ง และยางพารา 3 แห่ง
     การจัดงาน Field day ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้และสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณผลผลิต พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และรู้จักบทบาทของ ศพก. มากขึ้น  ซึ่งการจัดงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ และมีการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนอีกด้วย
     นอกจากนี้ ไฮไลท์สำคัญภายในงาน คือ การจัดถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร ซึ่งทาง ศพก. ได้ประยุกต์ฐานเรียนรู้หลากหลายด้านมาถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรแบบของจริง รวม 6 สถานีเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) สถานีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่และการพัฒนาคุณภาพผลผลิตปาล์มน้ำมัน  2) สถานีการลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยเคมี  3) สถานีการลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  4) สถานีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  5) สถานีการวิเคราะห์ดิน  และ 6) สถานีเศรษฐกิจพอเพียง 
     ทั้งนี้ การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หรือ Field Day ปี 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดจัด ณ ศพก. ในพื้นที่สำคัญทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังให้ ศพก. เป็นกลไกสำคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และให้ความรู้แก่เกษตรกร โดยมีหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการเพื่อให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ในไร่นาและสวนของตนเอง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันจะส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงต่อไป

***********************************
ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์
ข้อมูล สำนักงานเศรษฐกิจการเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี