ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2558

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2558 และแนวโน้มปี 2559
 
เอกสารของวิทยากรผู้เข้าร่วมการสัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2558 และแนวโน้มปี 2559
  1. นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  2. รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต
  3. ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  4. ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  5. ผศ.ดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อยู่ระหว่างรอเอกสารฉบับแก้ไข)
  6. นายปิยะทัศน์ ทัศนิยม ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 3 ปี 2558 และแนวโน้มปี 2558
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรครึ่งแรกของปี 2558 และแนวโน้มปี 2558
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 ปี 2558 และแนวโน้มปี 2558