สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 11-17ธ.ค.60

ข่าวรายสัปดาห์ 11-17 ธ.ค. 60

ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.07 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 16.16 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.56
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
          ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 18.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
          ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 20.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ

          ราคาในตลาดต่างประเทศ (ตลาดชิคาโก) 
          ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 979.07 (11.78 บาท/กก.) ลดลงจาก บุชเชลละ 1,003.13 เซนต์ ( 12.09 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.40
          ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 324.67 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.63 บาท/กก.) ลดลงสูงขึ้นจากตันละ 339.03 ดอลลาร์สหรัฐฯ (11.12 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 4.24
          ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 33.29 เซนต์ (24.02 บาท/กก.) ลดลงจากปอนด์ละ 33.29 เซนต์ (24.07 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.21

          หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน
ข่าวสัปดาห์ 11-17 ธ.ค. 2560
ถั่วลิสง
สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
     ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 42.00 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 40.00 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 5.00 
          ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 14.26 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 19.97 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 28.59

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ข่าวสัปดาห์ 11-17 ธ.ค.60

ถั่วเขียว

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.50 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 17.77 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.52 
          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 21.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 14.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 676.50 ดอลลาร์สหรัฐ (21.87 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 677.00 ดอลลาร์สหรัฐ (21.93 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.07 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.06 บาท
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 583.50 ดอลลาร์สหรัฐ (18.87 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 584.00 ดอลลาร์สหรัฐ (18.92 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.09 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.05 บาท
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 459.50 ดอลลาร์สหรัฐ (14.86 บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้นจากตันละ 459.25 ดอลลาร์สหรัฐ (14.88 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.58 แต่ลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.02 บาท
          ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา


อ่านต่อย้อนหลัง