สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 11-17 มกราคม 2564

 

ข้าว
 
1.สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ
1.1 มาตรการสินค้าข้าว
1) แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2563/64 ประกอบด้วย 5 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 การกำหนดอุปสงค์และอุปทานข้าว ได้กำหนดอุปสงค์ 28.786 ล้านตันข้าวเปลือกอุปทาน 30.865 ล้านตันข้าวเปลือก
ช่วงที่ 2 ช่วงการผลิตข้าว
2.1) การวางแผนการผลิตข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการวางแผนการผลิตข้าว ปี 2563/64
รวม 69.409 ล้านไร่ คาดการณ์ผลผลิต 30.865 ล้านตันข้าวเปลือก จำแนกเป็น รอบที่ 1พื้นที่ 59.884 ล้านไร่ คาดการณ์ผลผลิต 24.738 ล้านตันข้าวเปลือก และรอบที่ 2 พื้นที่ 9.525 ล้านไร่ คาดการณ์ผลผลิต 6.127 ล้านตันข้าวเปลือก โดยสามารถปรับสมดุลการผลิตได้ในการวางแผนรอบที่ 2 หากราคามีความอ่อนไหว ความต้องการใช้ข้าวลดลง และสถานการณ์น้ำน้อย รวมทั้งการปรับลดพื้นที่การปลูกข้าวไปปลูกพืชอื่น โดยจะมีการทบทวนโครงการ
ลดรอบการปลูกข้าวก่อนฤดูกาลเพาะปลูกข้าวรอบที่ 2
2.2) การจัดทำพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการจัดทำพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 จำนวน 59.884 ล้านไร่ แยกเป็น 1) ข้าวหอมมะลิ 27.500 ล้านไร่ ผลผลิต 9.161 ล้านตันข้าวเปลือก 2) ข้าวหอมไทย 2.084 ล้านไร่ ผลผลิต 1.396 ล้านตันข้าวเปลือก 3) ข้าวเจ้า 13.488 ล้านไร่ ผลผลิต 8.192 ล้านตันข้าวเปลือก 4) ข้าวเหนียว 16.253 ล้านไร่ ผลผลิต 5.770 ล้านตันข้าวเปลือก และ 5) ข้าวตลาดเฉพาะ 0.559 ล้านไร่ ผลผลิต 0.219 ล้านตันข้าวเปลือก
2.3) การจัดการปัจจัยการผลิต ได้แก่ โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี และควบคุมค่าเช่าที่นา
2.4) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ได้แก่โครงการส่งเสริมระบบนาแบบแปลงใหญ่โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพืช โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าว กข43 และข้าวเจ้าพื้นนุ่ม (กข79) และโครงการรักษาระดับปริมาณการผลิตและคุณภาพข้าว
2.5) การควบคุมปริมาณการผลิตข้าว ได้แก่ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย
2.6) การพัฒนาชาวนา ได้แก่ โครงการชาวนาปราดเปรื่อง
2.7) การวิจัยและพัฒนา ได้แก่ โครงการปรับปรุงและการรับรองพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพื่อการแข่งขัน และโครงการปรับปรุงและการรับรองพันธุ์ข้าวเจ้าพื้นนุ่มพันธุ์ใหม่
2.8) การประกันภัยพืชผล ได้แก่ โครงการประกันภัยข้าวนาปี
ช่วงที่ 3 ช่วงการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว ได้แก่ โครงการสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ช่วงที่ 4 ช่วงการตลาดในประเทศ
4.1) การพัฒนาตลาดสินค้าข้าว ได้แก่ โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร และโครงการรณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
4.2) การชะลอผลผลิตออกสู่ตลาด ได้แก่โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกและโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ช่วงที่ 5 ช่วงการตลาดต่างประเทศ
5.1) การจัดหาและเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศ ได้แก่ การเจรจาขยายตลาดข้าวและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าในต่างประเทศ โครงการกระชับความสัมพันธ์ และรณรงค์สร้างการรับรู้ในศักยภาพข้าวไทยเพื่อขยายตลาดไทยในต่างประเทศ และโครงการ ลด/แก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าข้าวไทยและเสริมสร้างความเชื่อมั่น
5.2) ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าวและนวัตกรรมข้าว ได้แก่ โครงการส่งเสริมและขยายตลาดข้าวไทยเชิงรุก โครงการผลักดันข้าวหอมมะลิไทยคุณภาพดีจากแหล่งผลิตสู่ตลาดโลก โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวไทยในงานแสดงสินค้านานาชาติ โครงการจัดประชุม Thailand Rice Convention 2021 และโครงการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์
5.3) ส่งเสริมพัฒนาการค้าสินค้ามาตรฐาน และปกป้องคุ้มครองเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย
5.4) ประชาสัมพันธ์รณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยในตลาดข้าวต่างประเทศ
2) มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64มาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 และงบประมาณ ดังนี้
2.1) โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1โดยกำหนดชนิดข้าว ราคา และปริมาณประกันรายได้ (ณ ราคาความชื้นไม่เกิน 15%) ดังนี้ (1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน (2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกันตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน (3) ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน (4) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกันตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน และ (5) ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกันตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
2.2) มาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ประกอบด้วย
3 มาตรการ ได้แก่
(1) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2563/64โดย ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศ เพื่อชะลอข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร จำนวน 1.50 ล้านตันข้าวเปลือก วงเงินสินเชื่อต่อตัน จำแนกเป็น ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 11,000 บาทข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 9,500 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 5,400 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 7,300 บาท และข้าวเปลือกเหนียวตันละ 8,600บาทรวมทั้งเกษตรกรที่เก็บข้าวเปลือกในยุ้งฉางตนเอง จะได้รับค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวเปลือกในอัตราตันละ 1,500 บาท สำหรับสถาบันเกษตรกรที่รับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับในอัตราตันละ 1,000 บาท และเกษตรกรผู้ขายข้าวเปลือก ได้รับในอัตราตันละ 500 บาท
(2) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรปีการผลิต 2563/64โดย ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อรวบรวมข้าวเปลือกจำหน่าย และ/หรือเพื่อการแปรรูป วงเงินสินเชื่อเป้าหมาย 15,000 ล้านบาท
คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 4 ต่อปี โดยสถาบันเกษตรกรรับภาระดอกเบี้ย ร้อยละ 1 ต่อปี รัฐบาลรับภาระชดเชยดอกเบี้ยให้สถาบันเกษตรกรร้อยละ 3 ต่อปี
(3) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2563/64 ผู้ประกอบการค้าข้าวรับซื้อข้าวเปลือกเพื่อเก็บสต็อก เป้าหมาย 4 ล้านตันข้าวเปลือก โดยสามารถรับซื้อจากเกษตรกรได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 (ภาคใต้ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2564) และเก็บสต็อกในรูปข้าวเปลือกและข้าวสาร ระยะเวลาการเก็บสต็อกอย่างน้อย 60 - 180 วัน (2 - 6 เดือน)นับแต่วันที่รับซื้อ โดยรัฐชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3
3) โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64
ธ.ก.ส. ดำเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ลดต้นทุนการผลิต ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ (ครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท) ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ขอดำเนินการจ่ายเงินเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ปีการผลิต 2563/64 รอบที่ 1 กับกรมส่งเสริมการเกษตร ในอัตราไร่ละ 500 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท ก่อนในเบื้องต้น
1.2 ราคา
1) ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ
ข้าวเปลือกเจ้านาปีหอมมะลิ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 11,890 บาท ราคาสูงขึ้นจากตันละ 11,374 บาท
ในสัปดาห์ก่อนร้อยละ 4.54
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 9,242 บาท ราคาลดลงจากตันละ 8,482 บาท
ในสัปดาห์ก่อนร้อยละ 8.96
2) ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1 (ใหม่) สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 30,050 บาท ราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ข้าวขาว5% (ใหม่) สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 14,830 บาท ราคาสูงขึ้นจากตันละ 14,710 บาท ในสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.82
3) ราคาส่งออกเอฟโอบี
ข้าวหอมมะลิไทย 100% (ใหม่) สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 899 ดอลลาร์สหรัฐฯ (26,789 บาท/ตัน)
ข้าวขาว 5% สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 543 ดอลลาร์สหรัฐฯ (16,181 บาท/ตัน)
ข้าวนึ่ง 5% สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 539 ดอลลาร์สหรัฐฯ (16,062 บาท/ตัน)
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนสัปดาห์นี้ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากับ 29.7992 บาท
2. สถานการณ์ข้าวของประเทศผู้ผลิตและผู้บริโภคที่สำคัญ
          เมียนมา
          สหพันธ์ข้าวเมียนมา (the Myanmar Rice Federation; MRF) รายงานว่า ในช่วงประมาณ 2 เดือนแรก
ของปีงบประมาณปัจจุบัน (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม-18 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา
มีการส่งออกข้าวสารและข้าวหักรวมประมาณ 520,884 ตัน ลดลงประมาณร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นมูลค่าประมาณ 196.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) แบ่งเป็นข้าวสารจำนวน 345,597 ตัน และข้าวหักจำนวน 175,287 ตัน เป็นการส่งออกทางทะเลโดยเรือบรรทุกสินค้าในสัดส่วนประมาณร้อยละ 71.53 และส่งผ่าน
ทางแนวชายแดนประมาณร้อยละ 28.47
          นาย Myo Thu อธิบดีกรมส่งเสริมการค้า กระทรวงพาณิชย์ (The Trade Promotion Department under the Ministry of Commerce) กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2563/64 (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564) เมียนมาตั้งเป้าส่งออกข้าวไว้ที่ประมาณ 2 ล้านตัน โดยในปีงบประมาณ 2562/63 ที่ผ่านมา เมียนมาสามารถส่งออกข้าวได้เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 2.5 ล้านตัน
          ที่มา : สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
 
            ลาว
          สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า ลาววางแผนส่งออกข้าวขัดสีไปยังจีนจำนวน 2,000 ตัน ในเดือนมกราคมนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงโควตาทางการค้าระหว่างรัฐบาลลาวและรัฐบาลจีน
          โดยเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ ไทม์ส (Vientiane Times) อ้างคำกล่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของลาว (the Lao Ministry of Industry and Commerce) รายงานว่า ลาวจะส่งออกข้าว
ไปยังจีนมากขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ภายในปี 2564 พร้อมเสริมว่าลาวยังคงส่งออกข้าวไปจีนตามแผนแม้จะเผชิญกับการระบาดใหญ่ของเชื้อ Covid-19
          รัฐบาลลาวและจีนมุ่งหวังสนับสนุนการค้าทวิภาคีภายใต้ข้อตกลงโควตาการค้าข้าวอย่างเป็นทางการ โดยจีนเป็นตลาดส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดและเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับ 2 ของลาว ขณะที่เวียดนามและไทยต่างเป็นตลาด สำคัญสำหรับวัตถุดิบหลักที่ปลูกในลาว
          ทั้งนี้ ลาวมีรายได้จากการส่งออกข้าวไปยังจีนเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากข้อตกลงพิเศษ
ทางการค้าระหว่างสองประเทศ
          ที่มา : สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
          อินโดนีเซีย
          กระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย (Indonesia's Agriculture Ministry) พยากรณ์ว่า ในช่วง 6 เดือนแรก (มกราคม-มิถุนายน) ของปี 2564 นี้ จะสามารถผลผลิตข้าวได้ประมาณ 20 ล้านตันข้าวสาร โดยคาดว่าในช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2564 เกษตรกรจะเพาะปลูกข้าวประมาณ 51.25 ล้านไร่
          ปี 2563 ที่ผ่านมา เกษตรกรเพาะปลูกข้าวประมาณ 75 ล้านไร่ มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยประมาณ 1.38 ล้านไร่ และในจำนวนนี้มีพื้นที่ประมาณ 0.43 ล้านไร่ ที่ผลผลิตได้รับความเสียหาย
          ที่มา : สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย


กราฟราคาที่เกษตรกรขายได้ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% และราคาขายส่งตลาด กทม. ข้าวสารเจ้า 5%

 


ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ
ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้
ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5% สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.13 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.01 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.50 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5% สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.29 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.06 ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.80
ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ  9.10 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 9.03 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.78 และราคาขายส่งไซโลรับซื้อ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.49 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.38 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.31
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 310.80 ดอลลาร์สหรัฐ (9,267 บาท/ตัน) สำหรับสัปดาห์ก่อนไม่มีรายงานราคา
ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนมีนาคม 2564 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 519.68 เซนต์ (6,185.44 บาท/ตัน) สูงขึ้นจากบุชเชลละ 492.08 เซนต์(5,835.44 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 5.61 และสูงขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 350 บาท


 


มันสำปะหลัง

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
การผลิต
ผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2564 (เริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) คาดว่ามีพื้นที่เก็บเกี่ยว 9.09 ล้านไร่ ผลผลิต 29.883 ล้านตัน ผลผลลิตต่อไร่ 3.29 ตัน เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 8.92 ล้านไร่ ผลผลิต 28.999 ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่ 3.25 ตัน พบว่า พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.91 ร้อยละ 3.05 และร้อยละ 1.23 ตามลำดับ โดยเดือนมกราคม 2564 คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาด 5.35 ล้านตัน (ร้อยละ 17.89 ของผลผลิตทั้งหมด)
ทั้งนี้ผลผลิตมันสำปะหลังปี 2564 จะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2564 ปริมาณ 18.47 ล้านตัน (ร้อยละ 61.81 ของผลผลิตทั้งหมด)
การตลาด
หัวมันสำปะหลังออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลง แม้ว่าหัวมันสำปะหลังจะมีคุณภาพดี เชื้อแป้งสูง สำหรับลานมันเส้นและโรงงานแป้งมันสำปะหลังเปิดดำเนินการ
ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศประจำสัปดาห์ สรุปได้ดังนี้
ราคาหัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.03 บาท ราคาสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 2.01 บาท ในสัปดาห์ก่อน คิดเป็นร้อยละ 1.00
ราคามันเส้น สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.00 บาท ราคาสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 5.91 บาท ในสัปดาห์ก่อน คิดเป็นร้อยละ 1.52
ราคาขายส่งในประเทศ
ราคาขายส่งมันเส้น (ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.ชลบุรี และ จ.อยุธยา) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.60 บาท ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 6.75 บาท ในสัปดาห์ก่อน คิดเป็นร้อยละ 2.22
ราคาขายส่งแป้งมันสำปะหลังชั้นพิเศษ (ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต กรุงเทพและปริมณฑล) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 13.45 บาท ราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
ราคาส่งออกมันเส้น สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 250 ดอลลาร์สหรัฐฯ (7,450 บาทต่อตัน) ราคาลดลงจากตันละ 265 ดอลลาร์สหรัฐฯ (7,871 บาทต่อตัน) ในสัปดาห์ก่อน คิดเป็นร้อยละ 5.66
ราคาส่งออกแป้งมันสำปะหลัง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 463 ดอลลาร์สหรัฐฯ (13,797 บาทต่อตัน) ราคาลดลงจากตันละ 468 ดอลลาร์สหรัฐฯ (13,900 บาทต่อตัน) ในสัปดาห์ก่อน คิดเป็นร้อยละ 1.07


 


ปาล์มน้ำมัน

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าปี 2564 ผลผลิตปาล์มน้ำมันเดือนมกราคมจะมีประมาณ 0.806 ล้านตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 0.145 ล้านตัน ลดลงจากผลผลิตปาล์มทะลาย 0.846 ล้านตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 0.152 ล้านตัน ของเดือนธันวาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 4.73 และร้อยละ 4.61 ตามลำดับ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาผลปาล์มทะลาย สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 7.04 บาท สูงขึ้นจาก กก.ละ 6.56 บาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 7.32                               
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาน้ำมันปาล์มดิบ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 39.75 บาท สูงขึ้นจาก กก.ละ 39.40 บาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.89  
2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ
สถานการณ์ในต่างประเทศ
อินโดนีเซียจะเพิ่มการส่งออกน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์หลังจากที่ขึ้นภาษีส่งออกน้ำมันปาล์มดิบเป็นตันละ 55 – 255 ดอลลาร์สหรัฐ ตามระดับราคา ซึ่งอาจทำให้ตลาดปาล์มน้ำมันมีการเปลี่ยนแปลง มาเลเซียกลายเป็นผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มดิบรายใหญ่ และอินโดนีเซียกลายเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปาล์มอื่น ๆ 
ราคาในตลาดต่างประเทศ
ตลาดมาเลเซีย ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันปาล์มดิบสัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 3,952.95 ดอลลาร์มาเลเซีย (29.76 บาท/กก.) สูงขึ้นจากตันละ 3,790.64 ดอลลาร์มาเลเซีย (28.67 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 4.28  
ตลาดรอตเตอร์ดัม ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันปาล์มดิบสัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,031.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ (31.15 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 1,104.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ (33.25 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 6.61
หมายเหตุ  :  ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 5 วัน

 


อ้อยและน้ำตาล

1. สรุปภาวะการผลิต  การตลาดและราคาในประเทศ
         
          ไม่มีรายงาน

2. สรุปภาวการณ์ผลิต การตลาดและราคาในต่างประเทศ

          สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า Czarnikow คาดว่า 75-80% ของการส่งออก น้ำตาลปี 2564/2565 ได้มีการทำราคาล่วงหน้าไปแล้วจากโรงงานของบราซิล ซึ่งสูงกว่าประมาณการของ Archer รายงานไว้ที่ 69% ในขณะที่บางโรงงานเริ่มที่จะทำราคาล่วงหน้าไปจนถึงปี 2566/2567 ทั้งนี้ทาง Czarnikow กล่าวเพิ่มเติมว่าทางโรงงานได้ชะลอการทำราคาล่วงหน้าเนื่องจากไม่แน่ใจในผลกระทบของภัยแล้งในปีที่ผ่านมา และสำนักข่าวรอยเตอร์ยังเสริมด้วยว่าผลกระทบจากโคโรนาไวรัสทำให้เกิดความไม่แน่นอนในความต้องการน้ำตาลของตลาดและคาดการณ์ได้ยาก
 

 
ถั่วเหลือง

1. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาถั่วเหลืองชนิดคละสัปดาห์นี้ กิโลกรัมละ 16.58 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 17.00 บาท
ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.47
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ
         สถานการณ์ในต่างประเทศ
          สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า ความล่าช้าในการเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองในบราซิลเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ราคาถั่วเหลืองของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถั่วเหลืองในเดือนมีนาคม
มีการซื้อขายที่ระดับสูงสุดในรอบ 6 ปี อยู่ที่ 13.72 ดอลลาร์ต่อบุชเชล สำหรับราคาถั่วเหลืองของบราซิลยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เนื่องจากความล่าช้าในการเก็บเกี่ยว ทั้งนี้ นักวิเคราะห์ยังกล่าวว่า
ในปี 2564 ราคาถั่วเหลืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากอุปทานที่ตึงตัวประกอบกับอุปสงค์ที่คงที่
และการเก็บเกี่ยวที่ล่าช้า
ราคาในตลาดต่างประเท (ตลาดชิคาโก)
          ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 1,412.08 เซนต์ (15.68 บาท/กก.) สูงขึ้น
จากบุชเชลละ 1,353.52 เซนต์ (14.98 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 4.33
ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 462.70 ดอลลาร์สหรัฐฯ (13.99 บาท/กก.) สูงขึ้นจากตันละ 441.26 ดอลลาร์สหรัฐฯ (13.29 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 4.86
ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 42.81 เซนต์ (28.52 บาท/กก.) ลดลง
จากปอนด์ละ 43.96 เซนต์ (29.18 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.62

 

 
ยางพารา

 

 
สับปะรด

 

 
ถั่วเขียว

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 24.07 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 26.46 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 9.03
ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 30.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 19.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 33.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี        
ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,176.00 ดอลลาร์สหรัฐ (35.04 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 1,180.80 ดอลลาร์สหรัฐ (35.07 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.41 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.03 บาท
ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,040.80 ดอลลาร์สหรัฐ (31.02 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 1,045.20 ดอลลาร์สหรัฐ (31.04 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.42 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.02 บาท
ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,277.60 ดอลลาร์สหรัฐ (38.07 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 1,282.60 ดอลลาร์สหรัฐ (38.09 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.39 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.02 บาท
ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 669.00 ดอลลาร์สหรัฐ (19.94 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 672.00 ดอลลาร์สหรัฐ (19.96 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.45 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.02 บาท
ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,134.20 ดอลลาร์สหรัฐ (33.80 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 1,140.00 ดอลลาร์สหรัฐ (33.86 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.51 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.06 บาท


 

 
ถั่วลิสง
 
สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 57.50 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 55.33 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.98
ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 31.52 ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 56.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน


 

 
ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)
ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนมีนาคม 2564 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 80.98 เซนต์(กิโลกรัมละ 53.97 บาท) เพิ่มขึ้นจากปอนด์ละ 79.78 เซนต์ (กิโลกรัม 52.98 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.50 (เพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.99 บาท)


 

 
ไหม

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,803 บาท เพิ่มขึ้นจาก 1, 800 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 0.16 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,800 บาท ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ไม่มีรายงาน 
ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,494 บาท เพิ่มขึ้นจาก 1,458 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 2.47 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,458 บาท ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ไม่มีรายงาน  
ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 944 บาท ลดลงจาก 958 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 0.14 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 958 บาท ส่วนภาคเหนือภาคกลาง ภาคใต้ไม่มีรายงาน


 

 
ปศุสัตว์

สุกร
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
  
ภาวะตลาดสุกรสัปดาห์นี้ ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้น เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและผลผลิตเนื้อสุกรที่ออกสู่ตลาดเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค แนวโน้มสัปดาห์หน้าคาดว่าราคาจะทรงตัวหรือสูงขึ้นเล็กน้อย จากสภาพอากาศที่แปรปรวน
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ  75.49 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 73.97 ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.05 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 71.45 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 75.89 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 76.58 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 75.63 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้  ตัวละ 2,700 บาท สูงขึ้นจาก 2,600 บาท ของจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.84
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาขายส่งสุกรมีชีวิต ณ แหล่งผลิตภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 78.50 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 77.30 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.55

ไก่เนื้อ
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ 

สัปดาห์นี้ราคาไก่เนื้อมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตเนื้อไก่สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภค แนวโน้มสัปดาห์หน้าคาดว่าราคาจะทรงตัวหรือสูงขึ้นเล็กน้อย 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 34.78 บาท ลดลงจาก 35.53 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.11 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 35.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 33.93 บาท ภาคใต้ กิโลกรัมละ 42.92 บาท และภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 8.50 บาท ทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาขายส่งไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่า จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 31.50 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 32.50 ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.07และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 48.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่ไก่
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

สถานการณ์ตลาดไข่ไก่สัปดาห์นี้ ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา  เนื่องจากผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดสอดรับกับความต้องการของผู้บริโภค แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือสูงขึ้นเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ                                                                                                                 
ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 274 บาท ลดลงร้อยฟองละ 275 บาท     ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.36 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 305 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 273 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 266 บาท และภาคใต้ไม่มีรายงาน
ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 28.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา  
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 260 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 250 บาท จากสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 4

ไข่เป็ด
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 345 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 343 บาทของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.58 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 355 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 364 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 315 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 350 บาท
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาขายส่งไข่เป็ดคละ ณ แหล่งผลิตภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 380 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

โคเนื้อ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ   
ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 97.19 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 97.40 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.21 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 98.00 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 97.49 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 92.07 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 102.86 บาท

กระบือ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 75.86 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 75.23 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.84 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 90.58 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 73.02 บาท  ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา 

 

 
 

 
ประมง

สถานการณ์การผลิต การตลาดและราคาในประเทศ
1. การผลิต
ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 11 – 17 มกราคม 2564) ไม่มีรายงานปริมาณจากองค์การสะพานปลากรุงเทพฯ
 2. การตลาด
ความเคลื่อนไหวของราคาสัตว์น้ำที่สำคัญประจำสัปดาห์นี้มีดังนี้ คือ
2.1 ปลาดุกบิ๊กอุย (ขนาด 3 - 4 ตัว/กก.) ราคาที่ชาวประมงขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 50.00 บาท ราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
  สำหรับราคาประมูลจำหน่ายที่สะพานปลากรุงเทพฯ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
2.2 ปลาช่อน (ขนาดกลาง) ราคาที่ชาวประมงขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 76.69 บาท ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 78.14 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 1.45 บาท
  สำหรับราคาประมูลจำหน่ายที่สะพานปลากรุงเทพฯ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
2.3 กุ้งกุลาดำ ราคาที่ชาวประมงขายได้ขนาด 60 ตัวต่อกิโลกรัมและราคา ณ ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาครขนาดกลาง (60 ตัว/กก.) ไม่มีรายงานราคา
2.4 กุ้งขาวแวนนาไม ราคาที่ชาวประมงขายได้ขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัม เฉลี่ยกิโลกรัมละ 130.27 บาท ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 169.00 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 38.73 บาท
 สำหรับราคา ณ ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาครขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัม ราคาเฉลี่ยสัปดาห์นี้กิโลกรัมละ 125.83 บาท ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 133.75 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 7.92 บาท
2.5 ปลาทู (ขนาดกลาง) ราคาปลาทูสดที่ชาวประมงขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 67.44 บาท ราคาสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 64.61 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 2.83 บาท
  สำหรับราคาประมูลจำหน่ายที่สะพานปลากรุงเทพฯ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
2.6 ปลาหมึกกระดอง (ขนาดกลาง) ราคาปลาหมึกกระดองสดที่ชาวประมงขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 100.00 บาท
  สำหรับราคาประมูลจำหน่ายที่สะพานปลากรุงเทพฯ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
2.7 ปลาเป็ดและปลาป่น ราคาปลาเป็ดที่ชาวประมงขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.15 บาท ราคาสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.58 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 0.57 บาท
 สำหรับราคาขายส่งกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ปลาป่นชนิดโปรตีน 60% ขึ้นไป ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 31.00 บาท และปลาป่นชนิดโปรตีนต่ำกว่า 60% ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 26.00 บาท ราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา