ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
บาท/กิโลกรัม

ปาล์มน้ำมัน
บาท/กิโลกรัม

มันสำปะหลังโรงงาน
บาท/กิโลกรัม

ข่าวผู้บริหาร

สารจากผู้บริหาร

สารจากผู้บริหาร

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

มัลติมีเดีย

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน :
เทปที่ 169 เคาะงบกลางปี 2561 อัดฉีดภาคเกษตร 24,993 ล้านบาท

ปฏิทินกิจกรรม

banner
banner
ประกาศรับสมัครทุน