ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
บาท/กิโลกรัม

ปาล์มน้ำมัน
บาท/กิโลกรัม

มันสำปะหลังโรงงาน
บาท/กิโลกรัม

มัลติมีเดีย

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : 
เทปที่ 261 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กษ. ตอบคำถามมาตรการเยียวยาเกษตร

ปฏิทินกิจกรรม