ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การผลิต (พื้นที่เพาะปลูกข้าวอินทรย์ และผลผลิตข้าวอินทรีย์และการตลาดข้าวอินทรีย์ ในช่วงปี 2558 -2562
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล (1) สถานการณ์การผลิตข้าวอินทรีย์โลก และข้าวอินทรีย์ของไทย (พื้นที่เพาะปลูกข้าวอินทรย์ และผลผลิตข้าวอินทรีย์) และ (2) การตลาดข้าวอินทรีย์โลกและข้าวอินทรีย์ไทย ในช่วงปี 2558 -2562 โดยแยกรายปีค่ะ
By : นันท์นภัส
Report delete
Back to webboard
Comment Name reply
พอจะมีข้อมูลที่ทางสำนักงานได้จัดส่งให้คุณวรรณิศา ปัทมะภูษิต. ที่ขอข้อมูลเรื่องข้าวอินทรีย์ไว้มั้ยคะ. นันท์นภัส Report delete
ส่งข้อมูลให้ทาง e-mail เรียบร้อยแล้วค่ะ prcai Report delete

Post reply