ขอความอนุเคาระห์ข้อมูลเกี่ยวกับกาแฟในการทำวิจัย
ขอความอนุเคาระห์ข้อมูลจำนวนพื้นที่เพาะปลูก ปริมาณผลผลิต และราคากาแฟโรบัสตารายเดือนในประเทศ ย้อนหลังตั้งแต่ 2559-ปัจจุบันค่ะ
By : จิณห์วรา
Report delete
Back to webboard
Comment Name reply
ส่งข้อมูลให้ทาง e-mail เรียบร้อยแล้วค่ะ prcai Report delete

Post reply