ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้าวอินทรีย์
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้าวอินทรีย์ เพื่อประกอบการจัดทำวิทยานิพนธ์ ดังนี้\n- ปริมาณการเพาะปลูก จำแนกรายจังหวัด\n- จำนวนเกษตรกร จำแนกรายจังหวัด\n- ระยะเวลาของข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี หรือมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ \nขอบคุณค่ะ
By : ดวงมณี
Report delete
Back to webboard
Comment Name reply
ทางสำนักงานไม่มีข้อมูลข้าวอินทรีย์ปริมาณการเพาะปลูก จำแนกรายจังหวัดค่ะ prcai Report delete

Post reply