ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
ราคาของตลาดการค้าทุเรียนทั้งในและต่างประเทศปี 2555-2562 (ทั้งที่เป็นทุเรียนแบบเคมี และทุเรียนออร์แกนิค) และข้อมูลด้านตลาดของทุเรียนทั้ง 2 ประเภท
By : สุพัตรา
Report delete
Back to webboard
Comment Name reply
ส่งข้อมูลให้ทาง e-mail เรียบร้อยแล้วค่ะ prcai Report delete

Post reply