สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 10 จังหวัดราชบุรี

ราคาปุ๋ยเคมีการเกษตร

 

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 58

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน มกราคม 58

 

 

 

 

 

 

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน ธันวาคม 57

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน พฤศจิกายน 57

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน ตุลาคม 57

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน กันยายน 57

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน สิงหาคม 57

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน กรกฎาคม 57

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน มิถุนายน 57

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน พฤษภาคม 57

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน เมษายน 57

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน มีนาคม 57

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 57

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน มกราคม 57

 

 

 

 

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน ธันวาคม 56

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน พฤศจิกายน 56

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน ตุลาคม 56

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน กันยายน 56

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน สิงหาคม 56

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน กรกฎาคม 56

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน มิถุนายน 56

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน พฤษภาคม 56

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน เมษายน 56

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน มีนาคม 56

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 56

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน มกราคม 56

 

 

 

 

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน ธันวาคม 55

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน พฤศจิกายน 55

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน ตุลาคม 55

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน กันยายน 55

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน สิงหาคม 55

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน กรกฎาคม 55

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน มิถุนายน 55

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน พฤษภาคม 55

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน เมษายน 55

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน มีนาคม 55

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 55

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน มกราคม 55

 

 

 

 

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน ธันวาคม 54

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน พฤศจิกายน 54

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน ตุลาคม 54

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน กันยายน 54

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน สิงหาคม 54

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน กรกฏาคม 54

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน มิถุนายน 54

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน พฤษภาคม 54

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน เมษายน 54

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน มีนาคม 54

ราคาปุ๋ย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 54