ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร เดือนธันวาคม 2565


         
1. ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
      ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรในเดือนธันวาคม 2565 อยู่ที่ระดับ 172.35 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.63 จากเดือนธันวาคม 2564
ซึ่งอยู่ที่ระดับ 163.17 เนื่องจากสินค้าเกษตรสำคัญบางชนิดมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ อ้อย ปาล์มน้ำมัน
และกุ้งขาวแวนนาไม ขณะที่สินค้าเกษตรสำคัญบางชนิดมีผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสุกร
       ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2565 (ที่อยู่ระดับ 318.47) ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรลดลง ร้อยละ 45.88
โดยสินค้าเกษตรสำคัญบางชนิดมีผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียวนาปี และสับปะรด
ขณะที่สินค้าเกษตรสำคัญบางชนิดมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา

 
 
  

 
2. ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
      ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา ณ เดือนธันวาคม 2565 อยู่ที่ระดับ 151.50 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.43
จากเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 141.02
      เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2565 (ที่อยู่ระดับ 153.34) ดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดลง ร้อยละ 1.20


  
 
2.1 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 2564
•  สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
    - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ที่มีอย่างต่อเนื่อง
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ จากภาวะขาดแคลนธัญพืชทั่วโลก
    - สุกร ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความต้องการบริโภคภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น จากช่วงท่องเที่ยวฤดูหนาวและเทศกาลวันหยุดปีใหม่
ขณะที่ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย จากที่ผู้ประกอบการชะลอการผลิตด้วยต้นทุนที่ยังสูง

•  สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
- ปาล์มน้ำมัน ราคาลดลง เนื่องจากแหล่งผลิตสำคัญยังคงประสบปัญหาฝนตกชุก ส่งผลต่อคุณภาพผลผลิต
อีกทั้งจีน (ผู้นำเข้ารายใหญ่) มีความต้องการใช้ลดลง2.2 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา
•  สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
    - ข้าวเปลือกเหนียวนาปี ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการโรงสีที่ต้องการเก็บสต็อก
ประกอบกับประเทศจีนมีความต้องการมากขึ้น เพื่อนำไปเตรียมการในช่วงเทศกาลตรุษจีน
    - สับปะรด ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ขณะที่ความต้องการของโรงงานแปรรูปมีคำสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้น
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 ที่เริ่มปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น

•  สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
    - ยางพารา ราคาลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การซื้อขายชะลอตัวในช่วงวันหยุดยาว
อีกทั้งสต็อกของประเทศจีนเพิ่มขึ้นเข้าสู่ระดับที่เพียงพอ
 
3. ดัชนีรายได้เกษตรกร
     
ดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนธันวาคม 2565 อยู่ที่ระดับ 261.10 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.47 จากเดือนธันวาคม 2564
ซึ่งอยู่ที่ระดับ 230.10 เป็นผลมาจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัว เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.43
และดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.63 4. สรุป
       
ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรในเดือนธันวาคม 2565 มีอัตราการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.63 และดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.43 ส่งผลทำให้ดัชนีรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.47
เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2564


ตารางแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร (%YoY)
  2564 2565
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 ธันวาคม
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร 1.07 1.88 6.71 -3.15 1.80 2.41 -4.10 3.40 5.63
ดัชนีราคาสินค้าเกษตร 9.04 12.58 -4.55 -4.40 4.56 10.16 20.05 12.83 7.43
ดัชนีรายได้เกษตรกร 10.20 14.70 1.86 -7.42 6.43 12.81 15.13 16.67 13.47
  หมายเหตุ : %YoY คือ เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา                                                                           
  ที่มา : ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2566


  
 
♦ ♦ ดาวน์โหลดเอกสาร ♦ ♦

  รายงานดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร

♦  
Infographic TH / EN

 


• รายงานดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร เดือนมกราคม 2566 ••

จะเผยแพร่ภายใน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566