ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร เดือนมีนาคม 2565
 
         
1. ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
      ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรในเดือนมีนาคม 2565 อยู่ที่ระดับ 121.27 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.93 จากเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 115.57 เนื่องจากสินค้าเกษตรสำคัญบางชนิดมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ อ้อย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไข่ไก่ ขณะที่สินค้าเกษตรสำคัญบางชนิดมีผลผลิตลดลงได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสุกร
      ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ที่อยู่ระดับ 144.66) ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรลดลง
ร้อยละ 16.17 โดยสินค้าเกษตรสำคัญบางชนิดที่มีผลผลิตลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง และไก่เนื้อ ขณะที่สินค้าเกษตร
สำคัญบางชนิดมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ทุเรียน และกุ้งขาวแวนนาไม


 
 
  

 
2. ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
      ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา ณ เดือนมีนาคม 2565 อยู่ที่ระดับ 169.64 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.84
จากเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 155.87
      เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ที่อยู่ระดับ 148.99) ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.86  
 
2.1 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม 2564
•  สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
    - สุกร
ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณผลผลิตยังคงอยู่ในระดับต่ำ จากการที่ผู้เลี้ยงไม่มีแรงจูงใจในการเลี้ยงจากความต้องการ
บริโภคที่ลดลง และต้นทุนที่สูงขึ้น (ด้านอาหาร และการควบคุมโรค) และภาครัฐมีการควบคุมการนำเข้าเนื้อสุกรจากต่างประเทศ
เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด 

 
2.2 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา
•  สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
    - มันสำปะหลัง
ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความต้องการใช้จากทั้งตลาดภายในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีนโยบายส่งเสริมด้านพลังงานสะอาดมากขึ้น

•  สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
    - กุ้งขาวแวนนาไม  ราคาลดลง เนื่องจากความกังวลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 (สายพันธุ์โอมิครอน)
ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูง ทำให้ภาครัฐต้องขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่เข้มงวดขึ้น ส่งผลให้การบริโภค
ภายในประเทศลดลง
 
3. ดัชนีรายได้เกษตรกร
      ดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนมีนาคม 2565 อยู่ที่ระดับ 205.73 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.20 จากเดือนมีนาคม 2564
ซึ่งอยู่ที่ระดับ 180.14 เป็นผลมาจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัว เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.84 และดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรปรับตัว
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.93
 


 4. สรุป
       ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรในเดือนมีนาคม 2565 มีอัตราการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.93 และดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.84 ส่งผลทำให้ดัชนีรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.20 เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2564


ตารางแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร (%YoY)
  2564 2565
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 มีนาคม
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร 0.10 2.23 4.10 -1.46 4.66 4.93
ดัชนีราคาสินค้าเกษตร 8.91 12.48 -4.51 -4.34 4.66 8.84
ดัชนีรายได้เกษตรกร 9.02 14.99 -0.59 -5.73 9.54 14.20
หมายเหตุ : %YoY คือ เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา                                                                    
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2565 
 
 
♦ ♦ ดาวน์โหลดเอกสาร ♦ ♦

  รายงานดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร

♦  
Infographic TH / EN


 
รายงานดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรเดือนเมษายน 2565
จะเผยแพร่ภายใน วันที่ 27 พฤษภาคม 2565