ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร เดือนมิถุนายน 2564
 
         
1. ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
      ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรในเดือนมิถุนายน 2564 อยู่ที่ระดับ 104.95 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.88 จากเดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 101.03 เนื่องจากสินค้าเกษตรสำคัญบางชนิดมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ เงาะ สับปะรด ยางพารา และไก่เนื้อ ขณะที่สินค้าเกษตรสำคัญบางชนิดมีผลผลิตลดลง ได้แก่ ทุเรียน ลิ้นจี่ และกุ้งขาวแวนนาไม
      ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2564 (ที่อยู่ระดับ 100.29) ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.64 โดยสินค้าเกษตรสำคัญบางชนิดที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา และสุกร ขณะที่สินค้าเกษตรสำคัญบางชนิดมีผลผลิตลดลง ได้แก่
ปาล์มน้ำมัน และกุ้งขาวแวนนาไม

 
 
  

 
2. ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
      ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา ณ เดือนมิถุนายน 2564 อยู่ที่ระดับ 144.75 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.91
จากเดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 130.51
      เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2564 (ที่อยู่ระดับ 146.80) ดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดลง ร้อยละ 1.40


  
 
2.1 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน 2563
•  สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
   - ทุเรียน ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูกาลของภาคตะวันออก ขณะที่ความต้องการบริโภคจากทั้งภายในและภายนอกประเทศยังมีอย่างต่อเนื่อง
 
•  สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
   - สับปะรด ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันจากแหล่งผลิตที่สำคัญ ส่งผลทำให้ผลผลิตกระจุกตัว รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในตลาดสำคัญ ทำให้การส่งออกสับปะรดแปรรูปลดลง
   - เงาะ ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตจากภาคตะวันออกออกสู่ตลาดมาก ประกอบกับคุณภาพผลผลิตไม่ตรงความต้องการของตลาด

 
2.2 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา
•  สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
   - ปาล์มน้ำมัน ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตจากแหล่งผลิตสำคัญออกสู่ตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่ต้องการวัตถุดิบเพื่อการส่งออกมากขึ้น
   - กุ้งขาวแวนนาไม ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรชะลอการจับกุ้ง เพื่อรอดูทิศทางของราคาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยกว่าความต้องการ


•  สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
   - ยางพารา ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้น ขณะที่ความต้องการจากอุตสาหกรรมผลิตถุงมือยางในประเทศชะลอตัวจากโรงงานบางแห่งที่ต้องปิดทำการหรือลดกำลังการผลิตลงเนื่องจากมีคลัสเตอร์พนักงานติดเชื้อโควิด-19
   - สุกร ราคาลดลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ที่รุนแรงมากขึ้น ส่งผลทำให้การค้าและการบริโภคภายในประเทศลดลง ขณะที่สุกรมีปริมาณผลผลิตสะสมมากขึ้น 

3. ดัชนีรายได้เกษตรกร
      ดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนมิถุนายน 2564 อยู่ที่ระดับ 151.91 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.22 จากเดือนมิถุนายน 2563
ซึ่งอยู่ที่ระดับ 131.84 เป็นผลมาจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.91 และดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรปรับตัว
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.88


 


 4. สรุป
       ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรในเดือนมิถุนายน 2564 มีอัตราการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.91 และดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.88 ส่งผลทำให้ดัชนีรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.22
เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2563
 

ตารางแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร (%YoY)
  2562 2563 2564
Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 มิถุนายน
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร 0.85 -2.72 -13.08 -7.60 3.25 2.17 3.88
ดัชนีราคาสินค้าเกษตร -0.84 2.06 8.68 -1.36 9.30 12.79 10.91
ดัชนีรายได้เกษตรกร 0.01 -0.72 -5.53 -8.86 12.86 15.23 15.2
หมายเหตุ : %YoY คือ เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา                                                                    
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

 
 
 
♦ ♦ ดาวน์โหลดเอกสาร ♦ ♦

  รายงานดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร

♦  
Infographic TH / EN


 
รายงานดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรเดือนกรกฎาคม 2564
จะเผยแพร่ภายใน วันที่ 27 สิงหาคม
2564