ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร เดือนมกราคม 2567


         
1. ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
      ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรในเดือนมกราคม 2567 อยู่ที่ระดับ 142.37 ลดลง ร้อยละ 4.38 จากเดือนมกราคม 2566
ซึ่งอยู่ที่ระดับ 148.90 เนื่องจากสินค้าเกษตรสำคัญบางชนิดมีผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า มันสำปะหลัง
ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ขณะที่สินค้าเกษตรสำคัญบางชนิดมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสุกร
      ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 2566 (ที่อยู่ระดับ 157.43) ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรลดลง ร้อยละ 9.56
โดยสินค้าเกษตรสำคัญบางชนิดที่มีผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้านาปีหอมมะลิ และกุ้งขาวแวนนาไม
ขณะที่สินค้าเกษตรสำคัญบางชนิดมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ไข่ไก่

 
 
  

 
2. ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
      ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา ณ เดือนมกราคม 2567 อยู่ที่ระดับ 158.80
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.00 จากเดือนมกราคม 2566 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 152.69
      เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 2566 (ที่อยู่ระดับ 151.97) ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.49

  
 
2.1 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 2566
•  สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
    - ข้าวเปลือกเจ้า ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความต้องการจากประเทศคู่ค้าเพิ่มขึ้น ทำให้มีการแข่งขันราคารับซื้อจากผู้ประกอบการ
เพื่อสต๊อกข้าวให้เพียงพอ และแนวโน้มราคาส่งออกข้าวในตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
    - มันสำปะหลัง ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ
ประกอบกับมีการขยายตลาดไปยังประเทศใหม่ที่มีศักยภาพ
     - ยางพารา ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาดน้อยลง จากเริ่มเข้าสู่ช่วงยางผลัดใบ ส่งผลทำให้ต้องหยุดกรีดยาง
ขณะที่ความต้องการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์และยางล้อ
     - ปาล์มน้ำมัน ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการแข่งขันกันรับซื้อของผู้ประกอบการ เพื่อให้มีผลผลิตเพียงพอต่อการส่งมอบ
ตามความต้องการที่มีเพิ่มขึ้น อีกทั้งปริมาณสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศต่ำกว่าระดับปกติ

•  สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
     - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ขณะที่ความต้องการใช้ยังคงทรงตัว อีกทั้งผู้ประกอบการ
ปรับลดราคารับซื้อตามราคาหน้าโรงงาน


2.2 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
•  สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
     - ข้าวเปลือกเจ้านาปีหอมมะลิ ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง ขณะที่ยังมีความต้องการจากผู้ประกอบการ
เพื่อส่งมอบข้าวให้คู่ค้า
     - กุ้งขาวแวนนาไม ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความต้องการบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้นในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ ประกอบกับมีคำสั่งซื้อ
จากตลาดสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนการนำเข้าจากประเทศผู้ผลิตรายใหญ่

•  สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
     - ไข่ไก่ ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าความต้องการบริโภคภายในประเทศ
จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยในการให้ไข่ของไก่ไข่ 
3. ดัชนีรายได้เกษตรกร
       ดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนมกราคม 2567 อยู่ที่ระดับ 226.08 ลดลง ร้อยละ 0.56 จากเดือนมกราคม 2566
ซึ่งอยู่ที่ระดับ 227.36 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรปรับตัวลดลง ร้อยละ 4.38
ขณะที่ดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.00


 4. สรุป

       ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรในเดือนมกราคม 2567 มีอัตราการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรปรับตัวลดลง
ร้อยละ 4.38 ขณะที่ดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.00 ส่งผลทำให้ดัชนีรายได้เกษตรกรลดลง ร้อยละ 0.56
เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2566


ตารางแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร (%YoY)
  2565 2566 2567
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 มกราคม
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร 2.23 6.52 -0.95 0.18 1.76 0.35 -0.53 -2.31 -4.38
ดัชนีราคาสินค้าเกษตร 4.46 10.03 20.10 12.93 -1.21 -5.27 -1.63 0.08 4.00
ดัชนีรายได้เกษตรกร 6.79 17.21 18.95 13.13 0.53 -4.93 -2.15 -2.24 -0.56
  หมายเหตุ: %YoY คือ เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา                                                                             
  ที่มา: ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

 


 
 
 
♦ ♦ ดาวน์โหลดเอกสาร ♦ ♦

  รายงานดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร

  
Infographic TH / EN
 


รายงานดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรเดือนถัดไป จะเผยแพร่ภายใน วันที่ 20 ของทุกเดือน ••