ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร เดือนสิงหาคม 2564
 
         
1. ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
      ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรในเดือนสิงหาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 132.26 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.80 จากเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 116.22 เนื่องจากสินค้าเกษตรสำคัญบางชนิดมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ทุเรียน ลองกอง เงาะ และมังคุด ขณะที่สินค้าเกษตรสำคัญบางชนิดมีผลผลิตลดลง ได้แก่ กุ้งขาวแวนนาไม
      ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2564 (ที่อยู่ระดับ 109.93) ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20.31 โดยสินค้าเกษตรสำคัญบางชนิดที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และไก่เนื้อ ขณะที่สินค้าเกษตรสำคัญบางชนิดมีผลผลิตลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน

 
 
  

 
2. ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
      ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา ณ เดือนสิงหาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 127.97 ลดลง ร้อยละ 6.45 จากเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 136.79
     เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2564 (ที่อยู่ระดับ 134.14) ดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดลง ร้อยละ 4.60


  
 
2.1 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม 2563
•  สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
    - ทุเรียน ราคาลดลง เนื่องจากพื้นที่ปลูกทุเรียนบางพื้นที่ประสบปัญหาพายุฤดูฝน ทำให้คุณภาพผลผลิตไม่ตรงความต้องการของตลาด ประกอบกับมีข้อติดขัดในเรื่องตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก
    - ลองกอง ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้น ขณะที่ความต้องการของตลาดยังคงชะลอตัว จากที่มีผลไม้อื่น ๆ เป็นทางเลือกที่หลากหลาย
    - เงาะ ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตจากภาคใต้ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับคุณภาพผลผลิตไม่ตรงความต้องการของตลาด จากการกระจายสินค้าที่ล่าช้า
    - มังคุด ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตจากภาคใต้ออกสู่ตลาดมาก ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 จึงมีอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้า-ออกสวน (ต้องกักตัว 14 วัน ตามมาตรการป้องกัน) และการขนส่งกระจายสินค้ามีความล่าช้า


 
2.2 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา
•  สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
    - ปาล์มน้ำมัน ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตจากแหล่งผลิตสำคัญออกสู่ตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่ต้องการวัตถุดิบเพื่อการส่งออกมากขึ้น ประกอบกับภาครัฐขยายระยะเวลาโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์ม เพื่อลดผลผลิตส่วนเกินปี 2564 (จากเดือนธันวาคม 2564 เป็นเดือนมีนาคม 2565)

•  สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ความต้องการใช้ เพื่อผลิตอาหารสัตว์ภายในประเทศยังคงทรงตัว 
3. ดัชนีรายได้เกษตรกร
     ดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนสิงหาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 169.26 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.46 จากเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 158.98 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.80 ขณะที่ ดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวลดลง ร้อยละ 6.45 


 4. สรุป
       ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรในเดือนสิงหาคม 2564 มีอัตราการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.80 ขณะที่ดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวลดลง ร้อยละ 6.45 ส่งผลทำให้ดัชนีรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.46 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2563

 
ตารางแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร (%YoY)
  2562 2563 2564
Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 สิงหาคม
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร 0.85 -2.72 -13.08 -7.60 1.93 0.62 13.80
ดัชนีราคาสินค้าเกษตร -0.84 2.06 8.68 -1.36 9.30 12.79 -6.45
ดัชนีรายได้เกษตรกร 0.01 -0.72 -5.53 -8.86 11.42 13.49 6.46
หมายเหตุ : %YoY คือ เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา                                                                    
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2564

 
 
 
♦ ♦ ดาวน์โหลดเอกสาร ♦ ♦

  รายงานดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร

♦  
Infographic TH / EN


 
รายงานดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรเดือนกันยายน 2564
จะเผยแพร่ภายใน วันที่ 27 ตุลาคม
2564