ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร เดือนสิงหาคม 2565
 
         
1. ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
      ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรในเดือนสิงหาคม 2565 อยู่ที่ระดับ 130.74 ลดลง ร้อยละ 3.72 จากเดือนสิงหาคม 2564
ซึ่งอยู่ที่ระดับ 135.79 เนื่องจากสินค้าเกษตรสำคัญบางชนิดมีผลผลิตลดลง ได้แก่ ทุเรียน ลองกอง เงาะ และสุกร
ขณะที่สินค้าเกษตรสำคัญบางชนิดมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง และไข่ไก่
       ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2565 (ที่อยู่ระดับ 111.91) ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.83
โดยสินค้าเกษตรสำคัญบางชนิดที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ขณะที่สินค้าเกษตรสำคัญบางชนิด
มีผลผลิตลดลง ได้แก่ สับปะรด

 
 
  


 
2. ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
      ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา ณ เดือนสิงหาคม 2565 อยู่ที่ระดับ 157.34 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 23.15
จากเดือนสิงหาคม 2564 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 127.76
     เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2565 (ที่อยู่ระดับ 157.90) ดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดลง ร้อยละ 0.35


  
 
2.1 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม 2564
•  สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
   - ลองกอง
ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดภายในประเทศ เป็นช่วงรอยต่อระหว่างผลผลิต
จากทางภาคตะวันออกและภาคเหนือ
   - เงาะ ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด จากสภาพอากาศในช่วงออกดอกไม่เอื้ออำนวย
   - สุกร ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณผลผลิตยังคงอยู่ในระดับต่ำ จากการที่ผู้เลี้ยงไม่มีแรงจูงใจในการเลี้ยงจากต้นทุนที่สูงขึ้น 


2.2 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา
•  สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
   - สับปะรด ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตไม่เพียงต่อความต้องการของตลาด โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศที่มีความต้องการ
อย่างต่อเนื่อง


•  สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
   - ยางพารา ราคาลดลง เนื่องจากภาวะการค้าและความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ยังคงชะลอตัว อาทิ
อุตสาหกรรมถุงมือยาง และอุตสาหกรรมยานยนต์
   - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตทยอยออกสู่ตลาด ขณะที่ความต้องการของผู้ประกอบการยังคงชะลอตัว
จากสต็อกที่ยังอยู่ในระดับสูง

 
3. ดัชนีรายได้เกษตรกร
      ดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนสิงหาคม 2565 อยู่ที่ระดับ 205.71 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 18.57 จากเดือนสิงหาคม 2564 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 173.49 เป็นผลมาจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัว เพิ่มขึ้น ร้อยละ 23.15 ขณะที่ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรปรับตัวลดลง
ร้อยละ 3.72 


 4. สรุป
       ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรในเดือนสิงหาคม 2565 มีอัตราการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรปรับตัวลดลง
ร้อยละ 3.72 และดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 23.15 ส่งผลทำให้ดัชนีรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 18.57
เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2564


ตารางแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร (%YoY)
  2564 2565
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 สิงหาคม
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร 0.47 1.15 7.01 -3.47 5.35 5.13 -3.72
ดัชนีราคาสินค้าเกษตร 9.04 12.58 -4.54 -4.40 4.51 10.06 23.15
ดัชนีรายได้เกษตรกร 9.55 13.87 2.15 -7.72 10.10 15.70 18.57
หมายเหตุ : %YoY คือ เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา                                                                    
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2565  
 
♦ ♦ ดาวน์โหลดเอกสาร ♦ ♦

  รายงานดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร

♦  
Infographic TH / EN


 
รายงานดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรเดือนกันยายน 2565
จะเผยแพร่ภายใน วันที่ 28 ตุลาคม 2565