คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร (วันที่ 11 กรกฎาคม 2566) 
ผลการพยากรณ์ปริมาณการผลิตพืชไร่ ปี 2566
ข้าวนาปรัง   สถานการณ์การผลิต
ข้าวนาปี   สถานการณ์การผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์   สถานการณ์การผลิต
มันสำปะหลังโรงงาน   สถานการณ์การผลิต
สับปะรดปัตตาเวีย   สถานการณ์การผลิต
     
ผลพยากรณ์ปริมาณการผลิตไม้ยืนต้น  ไม้ผล ปี 2566
กาแฟ   สถานการณ์การผลิต
ปาล์มน้ำมัน   สถานการณ์การผลิต
ยางพารา   สถานการณ์การผลิต
มะพร้าวผลแก่   ถานการณ์การผลิต
ลำไย   สถานการณ์การผลิต
ลิ้นจี่   สถานการณ์การผลิต
เงาะ   สถานการณ์การผลิต
ทุเรียน   สถานการณ์การผลิต
มังคุด   สถานการณ์การผลิต
ลองกอง   สถานการณ์การผลิต
ผลพยากรณ์ปริมาณการผลิตประมง ปี 2566
กุ้งขาวแวนนาไม   สถานการณ์การผลิต
กุ้งกุลาดำ   สถานการณ์การผลิต
ปลานิล   สถานการณ์การผลิต
ปลาดุก   สถานการณ์การผลิต
ปฎิทินฤดูการผลิต